Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej - Pałac Młodzieży w Szczecinie

Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej - Pałac Młodzieży w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe koordynatora dostępności

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Sarnicka.
 • E-mail: i.sarnicka@palac.szczecin.pl
 • Telefon: 91 422 99 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
 • Adres: 70-327 Szczecin, aleja Piastów 7
 • E-mail: sekretariat@palac.szczecin.pl
 • Telefon: 91 4225261

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne dla osób pełnosprawnych.
Nie posiadamy oddzielnego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Ograniczona możliwości poruszania się na wózku. Tylko na parterze budynku

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek bez dostępności do windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.

Placówka nie posiada środków finansowych na taką inwestycje. 
Nie ma  możliwości dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Placówka nie posiada na swoim terenie parkingu.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.


udostępnił: Pałac Młodzieży, wytworzono: 2021/03/29, odpowiedzialny/a: Iwona Sarnicka, wprowadził/a: Iwona Sarnicka, dnia: 2024/04/03 08:53:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Sarnicka 2024/04/03 08:53:22 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2023/04/13 12:36:03 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2022/03/31 13:37:22 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2021/09/30 14:56:46 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2021/03/29 10:31:07 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2020/09/23 08:12:55 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2020/09/22 15:40:07 nowa pozycja