Statut

Statut Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie


SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

Rozdział II

Cele i zadania placówki

Rozdział III

Organy Pałacu Młodzieży, ich kompetencje i zadania. 

Rozdział IV

Zasady współdziałania organów Pałacu Młodzieży i sposób rozwiązywania sporów między

Rozdział V

Organizacje społeczne działające w Pałacu Młodzieży

Rozdział VI

Organizacja Pałacu Młodzieży

Rozdział VII

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki

Rozdział VIII

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej placówki

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczestników zajęć, rodzaje kar i nagród stosowanych wobec nich

Rozdział X

Procedura skreślenia uczestnika z listy zajęć

Rozdział XI

Zasady rekrutacji uczestników zajęć do Pałacu Młodzieży

Rozdział XII

Warunki pobytu w placówce zapewniające uczestnikom zajęć bezpieczeństwo

Rozdział XIII

Gospodarka finansowa

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą funkcjonującą jako placówka wychowania pozaszkolnego, działającą w ramach systemu oświaty zwaną dalej Pałacem Młodzieży lub placówką.

2. Pałac Młodzieży ma swoją siedzibę w Szczecinie przy al. Piastów 7.

3. Organem prowadzącym Pałac Młodzieży jest Gmina Miasto Szczecin, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 2

1. Placówka rozpoczęła swoją działalność w dniu 7 listopada 1950 r. pod nazwą „Pałac Dziecka”.

2. Placówkę w 1951 r. przejęło Ministerstwo Oświaty nadając mu nazwę Pałac Młodzieży w Szczecinie.

3. Pałac Młodzieży w Szczecinie został przekształcony w Pomorskie Centrum Edukacji na mocy decyzji Kuratora Oświaty nr III 021/153/93 z dnia 30 sierpnia 1993r.

4. Uchwałą Nr XXIV/304/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r. dokonano zmiany nazwy placówki na Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji.

§ 3

1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.);

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r. poz.1872 z późn. zm.);

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69);

6) Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z póź. zm.);

7) Niniejszego Statutu oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

 

Rozdział II

Cele i zadania placówki

§ 4

1. Celem działalności Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

2. Działalność Pałacu Młodzieży jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, zwanych dalej „uczestnikami” lub „uczestnikami zajęć”. Swoje działania placówka może kierować również do dorosłych uczestników wydarzeń
o charakterze stałym lub okazjonalnym.

3. Pałac Młodzieży realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) poprzez:

1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży;

2) organizowanie imprez, wypoczynku i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży;

3) wdrażanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

4. Pałac Młodzieży może realizować także zadania poza swoją siedzibą.

§ 5

1. Zadania mające na celu realizację zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży:

1) rozwój różnorodnych zainteresowań uczestników w zakresie szeroko pojętej edukacji, w szczególności kulturalnej i artystycznej;

2) stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach, dotyczących w szczególności edukacji kulturalnej i artystycznej;

3) inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego i naukowego poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów w różnych formach dla uczestników placówki i dla innej młodzieży szkolnej, oraz analizowanie osiąganych wyników;

4) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej;

5) upowszechnianie idei zbliżenia i integracji europejskiej;

6) kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie oferty programowej dla dzieci i młodzieży;

7) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

2. Zadania w zakresie imprez, wypoczynku i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży:

1) organizowanie imprez edukacyjnych i kulturalnych;

2) organizowanie przeglądów, festiwali oraz wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;

3) organizowanie wypoczynku oraz różnorodnych form rekreacji i imprez środowiskowych;

4) umożliwienie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku;

5) rozwój zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;

6) propagowanie prozdrowotnego stylu życia;

7) edukacja ekologiczna;

8) integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i zagrożonych patologiami;

9) edukacja poprzez aktywności przeciwdziałające patologiom społecznym, zachowaniom destrukcyjnym, aspołecznym oraz pomoc niedostosowanym społecznie, zwłaszcza tym pochodzącym ze środowisk zagrożonych sytuacją społeczną, patologiami i pozbawionym opieki rodzicielskiej.

3. Zadania wynikające z realizowania programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych:

1) integracja środowiska w kierunku pomocy rodzinie i szkole w edukacji i wychowaniu – współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi placówkami, instytucjami kulturalnymi, fundacjami i stowarzyszeniami w celu podejmowania wspólnych działań;

2) podejmowanie działań integracyjnych i wspólnych form pracy mających na celu przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach oraz pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

4. Placówka może kierować swoje działania określone w ust. 1-3 do innych odbiorców niż dzieci i młodzież lub zadania określone powyżej mogą być realizowane przy ich współudziale.

 

Rozdział III

Organy Pałacu Młodzieży, ich kompetencje i zadania

§ 6

1. Organami placówki są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczestników Zajęć.

2. W placówce mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go jeden z wicedyrektorów wskazany przez Dyrektora, a przypadku gdy takie wskazanie jest niemożliwe – inna osoba wskazana przez Organ prowadzący.

§ 7

Kompetencje i zadania Dyrektora.

1. Na czele Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji stoi Dyrektor, który kieruje całą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora placówki należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad uczestnikami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

2) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

3) współpraca w wykonywaniu zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczestników;

4) współpraca z innymi placówkami oświatowymi w szczególności realizującymi zadania pozalekcyjne;

5) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor placówki jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej działającej w placówce. W tym zakresie:

1) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej, a także wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych z prawem, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę i sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) wydaje zarządzenia wewnętrzne.  

4. Dyrektor jako organ administracji oświatowej, nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki. W tym zakresie:

1) akceptuje zestaw programów nauczania;

2) na podstawie ramowego planu nauczania ustala plan nauczania obowiązujący w placówce.

6. Dyrektor wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela. W tym zakresie:

1) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

2) zatwierdza plan rozwoju zawodowego;

3) dokonuje oceny dorobku nauczyciela za okres stażu, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 8 niniejszego Statutu.

7. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w placówce, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 8 niniejszego Statutu, w tym:

1) prowadzi hospitacje zajęć;

2) gromadzi informacje o jakości pracy nauczyciela w celu dokonywania ich oceny pracy;

3) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczycieli;

4) pełni nadzór nad przebiegiem zajęć w placówce.

8. Jeśli funkcję Dyrektora pełni osoba, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, to oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem pełniącym w placówce nadzór pedagogiczny.

9. Dyrektor Pałacu Młodzieży jako pracodawca i kierownik zakładu pracy realizuje prawa i obowiązki określone w odrębnych przepisach, w tym ustawie Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy, a w szczególności zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki, a ponadto:

1) powierza funkcję wicedyrektorów placówki oraz innych stanowisk kierowniczych nauczycielom lub osobom niebędącym nauczycielami, oraz odwołuje ich z tych funkcji, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;

2) organizuje pracę w placówce, opracowuje regulamin pracy;

3) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Pałacu Młodzieży;

4) opracowuje projekt planu finansowego placówki, a następnie uzyskuje opinię Rady Pedagogicznej i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

5) właściwie gospodaruje mieniem placówki;

6) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w placówce;

7) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe wszystkim pracownikom zgodnie odrębnymi przepisami – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy;

8) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;

9) wyraża zgodę na działalność na terenie placówki organizacjom społecznym.

§ 8

Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze.

1. Dyrektor placówki po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej może tworzyć stanowiska wicedyrektorów i kierowników działów lub innych jednostek, które zostaną określone w regulaminie organizacyjnym placówki.

2. Na stanowiska wicedyrektorów lub kierownicze mogą być powołani nauczyciele lub osoby niebędące nauczycielami. Osoby te muszą spełniać wymagania, które przewidziano w odrębnych przepisach.

§ 9

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej.

1. W placówce działa Rada Pedagogiczna, która realizuje jej zadania statutowe. Posiada kompetencje stanowiące. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce oraz Dyrektor.

2. Do zadań Rady Pedagogicznej należy między innymi:

1) uchwalanie programów wychowawczych i profilaktycznych;

2) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

4) podejmowanie uchwał w sprawie działalności innowacyjnej lub wprowadzenia eksperymentu w placówce.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

2) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

3) projekt planu finansowego opracowany przez Dyrektora;

4) kandydatury na stanowisko Dyrektora Pałacu Młodzieży, wicedyrektorów oraz stanowiska kierownicze;

5) bezkonkursowe powierzenie stanowiska Dyrektora placówki przez organ prowadzący;

6) propozycje Dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

7) skreślenie uczestnika zajęć z listy.

4. Rada Pedagogiczna może złożyć wniosek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce. Organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu placówki oraz opracowuje zmiany do niego.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.

7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 10

Kompetencje i zadania Rady Rodziców.

1. Rada Rodziców działa na terenie placówki i powołana jest do reprezentowania rodziców wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej, ułatwienia placówce współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem oraz współdziałania z placówką w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Rada Rodziców funkcjonuje i działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;

2) pomoc w doskonaleniu działalności statutowej Pałacu Młodzieży;

3) wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Pałacu Młodzieży.

4. Rada Rodziców opiniuje:

1) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego;

2) może występować do innych organów placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

5. Rada Rodziców może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.

§ 11

Kompetencje i zadania Samorządu Uczestników.

1. W Pałacu Młodzieży działa Samorząd Uczestników, w skład którego wchodzą wszyscy uczestnicy zajęć placówki.

2. Samorząd Uczestników może przedstawiać organom placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących placówki, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.

3. Samorząd Uczestników działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, uchwalony przez ogół uczestników zajęć w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin określa w szczególności zasady i procedury zgłaszania kandydatów i wyboru przedstawicieli wszystkich uczestników zajęć.

5. Samorząd Uczestników może opiniować:

1) pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora;

2) decyzję innych organów placówki o skreśleniu uczestnika z listy uczestników zajęć Pałacu Młodzieży.

6. Samorząd Uczestników może wnioskować do Rady Pedagogicznej oraz do Dyrektora o powołanie Opiekuna Samorządu spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce.

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania w zakresie wolontariatu.

 

Rozdział IV

Zasady współdziałania organów Pałacu Młodzieży i sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 12

Współdziałanie organów.

1. Wszystkie organy placówki współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczestnicy zajęć przedstawiają wnioski i opinie Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów poprzez swoje reprezentacje – Radę Rodziców i Samorząd Uczestników.

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez organ wniosku lub opinii.  

§ 13

Rozwiązywanie konfliktów.

1. Konflikty pomiędzy nauczycielami lub innymi pracownikami placówki w terminie 14 dni rozstrzyga Dyrektor. Od decyzji Dyrektora placówki strony mogą się odwołać do organu prowadzącego placówkę.

2. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy nauczycielem zatrudnionym w Pałacu Młodzieży, a Dyrektorem strony podejmują próbę pojednawczego załatwienia sprawy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Kwestie sporne pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczestników, a Dyrektorem, strony próbują rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia. W razie braku porozumienia spór rozstrzyga organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Konflikty między rodzicami a innymi organami placówki z wyjątkiem Dyrektora placówki rozstrzyga Dyrektor placówki. Od decyzji Dyrektora placówki strony mogą odwołać się w ciągu 14 dni do organu prowadzącego placówkę lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Konflikty między uczestnikami zajęć lub ich opiekunami prawnymi, a nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia rozstrzyga Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona. Dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić strony sporu o jego wyniku.

 

Rozdział V

Organizacje społeczne działające w Pałacu Młodzieży

§ 14

1. W Pałacu Młodzieży mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innowacyjnej placówki.

2. Niedopuszczalne jest działanie na terenie placówki partii i organizacji politycznych.

3. Podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje, o których mowa w ust. 1 możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrektora placówki, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 

Rozdział VI

Organizacja Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji

§ 15

1. Placówka prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest stała forma zajęć tj. pracownia, ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki. Można też tworzyć inne stałe formy zajęć.

4. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi minimum jedną godzinę tygodniowo. Godzina zajęć w formach stałych wynosi 45 minut.

5. Charakter zajęć wynika z koncepcji programowej placówki oraz programów i planów nauczania opracowanych przez nauczycieli placówki.

6. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w placówce od poniedziałku do soboty. Na wniosek nauczyciela zajęcia mogą być prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy.

7. Zajęcia w formach okazjonalnych lub okresowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

8. W celu organizacji zajęć o charakterze okresowym lub okazjonalnym, mogą być powołane przez Dyrektora specjalne zespoły, które będą odpowiedzialne za ich prawidłową organizację i przeprowadzenie.

§ 16

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacyjny placówki, po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo oświatowe, zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

3. W arkuszu zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

4) planowane w kolejnym roku szkolnym awanse zawodowe nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Godziny pracy placówki ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym placówkę. Godziny te powinny być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

§ 17

1. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji opracowuje własne programy i plany pracy.

2. Zajęcia z uczestnikami prowadzą nauczyciele. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić specjaliści niebędący pracownikami pedagogicznymi zwłaszcza, jeżeli wymaga tego realizacja specjalistycznego programu merytorycznego i zadań statutowych placówki.

3. Specjaliści, o których mowa w ust. 2 muszą być przygotowani do prowadzenia danego rodzaju zajęć lub legitymować się wymaganym poziomem wykształcenia lub specjalności zgodnym z rodzajem prowadzonych zajęć.

 

Rozdział VII

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki

§ 18

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestnikom zajęć.

2. Do zadań nauczyciela należy szczególnie:

1) kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczestników;

2) stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży;

3) pogłębianie i rozwijanie umiejętności i wiedzy uczestników;

4) inicjowanie nowych i atrakcyjnych form zajęć;

5) kształtowanie zasad współżycia społecznego wśród uczestników;

6) prowadzenie stosownej dokumentacji pracy pedagogicznej z zakresu własnej działalności;

7) wypełnianie pozostałych obowiązków zgodnie z zakresem obowiązków.

3. Nauczyciel w zakresie bezpieczeństwa uczestników zobowiązany jest zapewnić im opiekę:

1) w trakcie zajęć organizowanych przez placówkę;

2) po zakończonych zajęciach, do momentu odebrania niepełnoletniego uczestnika przez prawnego opiekuna, chyba że opiekun wyraził zgodę w formie pisemnej na samodzielne opuszczenia placówki przez uczestnika.

4. W placówce tworzy się zespoły nauczycielskie do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i innych oraz zespoły doraźne do realizacji innych zadań.

5. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli pracujących w podległych im pracowniach i działach.

6. Podstawowym dokumentem pracy nauczyciela jest dziennik zajęć.

7. Nauczyciel zobowiązany jest do szczegółowego zapisu w dzienniku zajęć tematu i treści prowadzonych zajęć, ewidencji obecności uczestników zajęć, bieżących wpisów na temat działalności edukacyjnej, artystycznej i wychowawczej nauczyciela z uczestnikami zajęć.

8. Inne działania odbywające się poza stałymi dniami pracy zgodnie z zatwierdzonym planem należy szczegółowo notować w dzienniku zajęć. Na podstawie wpisów dokonanych przez nauczyciela, bezpośredni przełożony weryfikuje czas jego pracy potwierdzając go własnoręcznym podpisem.

9. Czas pracy nauczyciela w pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekroczyć 40 godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przeliczeniu na pełen etat.

10. Nauczyciele zobowiązani są do opracowania indywidualnych planów pracy biorąc pod uwagę możliwości uczestników zajęć.

11. Praca nauczyciela jest hospitowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Nauczyciele są odpowiedzialni za powierzony im majątek Pałacu Młodzieży.

§ 19

1. Innymi pracownikami są pracownicy administracji i obsługi.

2. Pracownikami administracji są m.in.

1) główny księgowy;

2) pracownicy działu księgowości;

3) starsi specjaliści;

4) specjaliści.

3. Pracownikami obsługi są m.in.:

1) kierownik gospodarczy;

2) specjaliści;

3) konserwatorzy;

4) robotnicy do prac lekkich;

5) portierzy.

4. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy m.in.:

1) wykonywanie czynności służbowych zgodnie z zakresem powierzonych im zadań;

2) realizowanie poleceń zwierzchników służbowych w ramach zadań wynikających z zakresu obowiązków;

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego pomiędzy pracownikami placówki;

4) dbałość o dobre imię placówki.

5. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi Pałacu Młodzieży mają obowiązek podejmować czynności w zakresie wyeliminowania zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki,
a w szczególności uczestników zajęć.

6. Pracownicy administracji i obsługi odpowiedzialni są za powierzony im majątek Pałacu Młodzieży.

 

Rozdział VIII

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej placówki

§ 20

1. Placówka może prowadzić innowacyjną działalność pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia dla tego typu działań odpowiednich warunków lokalowych i finansowych.

2. Innowacja pedagogiczna może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne.

3. Działalność innowacyjna w szczególności może polegać na:

1) kształtowaniu u uczestnika zajęć postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

2) na inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji wychowanków;

3) stwarzaniu warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;

4. Udział nauczycieli w innowacjach jest dobrowolny.

5. Uchwałę w sprawie podjęcia innowacji podejmuje Rada Pedagogiczna placówki. Wymagana jest akceptacja Dyrektora placówki.

§ 21

1. Placówka może prowadzić eksperyment pedagogiczny, służący podnoszeniu skuteczności kształcenia w placówce pod opieką jednostki naukowej. Może on polegać na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych.

2. Eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne.

3. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny.

4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w placówce podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.

5. Uchwała ta może być podjęta po uzyskaniu zgody nauczycieli mających wziąć udział w eksperymencie, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczestników, a także pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na wprowadzenie eksperymentu w placówce.

6. Na podstawie podjętej uchwały i uzyskanych zgód Dyrektor placówki występuje do Ministra Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w placówce,
w terminie do dnia 31 marca w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym planowane jest rozpoczęcie eksperymentu.

7. Dyrektor placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny ma obowiązek przekazać bezpośrednio po jego zakończeniu Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Sprawozdanie to składa się za pośrednictwem Kuratora Oświaty, który dołącza swoją opinię.

8. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7, Dyrektor placówki przekazuje także organowi prowadzącemu oraz Kuratorowi Oświaty.

 

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczestników, rodzaje kar i nagród stosowanych wobec nich

§ 22

1. Uczestnik ma prawo do korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w placówce.

2. Uczestnik ma prawo do podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi na wyrażane wątpliwości i pytania dotyczącego jego toku nauczania.

3. Uczestnik ma prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości, które oferuje mu placówka.

4. Uczestnicy biorą udział w stałych zajęciach odbywających się według tygodniowego rozkładu zajęć.

5. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach i pracy nad wzbogacaniem wiadomości, umiejętności oraz rozwoju swoich zainteresowań.

6. Każdy uczestnik zajęć może brać udział w imprezach lub zajęciach okazjonalnych i cyklicznych organizowanych przez placówkę, korzystać z bazy placówki na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych działów i pracowni.

7. Uczestnicy mają prawo do uczestnictwa w wycieczkach, warsztatach specjalistycznych organizowanych przez Pałac Młodzieży lub przez podmioty działające na jego zlecenie.

8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Statutu i obowiązujących w placówce regulaminów do szanowania mienia placówki, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach oraz kulturalnego zachowywania się wobec pracowników Pałacu Młodzieży i współuczestników zajęć.

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest współdziałać z innymi osobami w tworzeniu i realizacji zadań grupy i placówki.

10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt i inne wyposażenie placówki.

11. Uczestnik zajęc zobowiązany jest dbać o dobre imię placówki i godnie ją reprezentować.

§ 23

1. Skargi w przypadku naruszenia praw uczestnika zajęć mogą być składane przez samego uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty e’mail lub ustnej.

2. Skargę należy składać do Dyrektora placówki, który rozpatruje ją w trybie § 13 ust. 5 Statutu.

§ 24

1. Za osiągnięcia dydaktyczne i wzorową postawę uczestnik zajęć może otrzymać:

1) pochwałę ustną lub pisemną;

2) dyplom;

3) list pochwalny do dyrekcji macierzystej szkoły lub rodziców / opiekunów;

4) nagrodę rzeczową;

5) skierowanie wniosku przyznającego stypendium do władz miejskich oraz instytucji społeczno – oświatowych lub innych podmiotów zewnętrznych;

6) na wniosek nauczyciela nagrody ufundowanie przez Radę Rodziców przyznawaną na koniec roku szkolnego.

 

§ 25

1. Za nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie placówki, uczestnik może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym;

2) powiadomieniem ustnym lub pisemnym rodziców / opiekunów uczestników zajęć;

3) powiadomieniem pisemnym dyrekcji macierzystej szkoły;

4) skreśleniem z listy uczestników zajęć.

 

Rozdział X

Procedura skreślenia uczestnika z listy zajęć

§ 26

1. Za rażące naruszenie zasad obowiązujących w Pałacu Młodzieży uczestnik może być wykluczony z zajęć i skreślony z listy uczestników Pałacu Młodzieży.

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników zajęć podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczestników.

 

Rozdział XI

Zasady rekrutacji uczestników na zajęcia do Pałacu Młodzieży

§ 27

1. Uczestnikami zajęć prowadzonych w Pałacu Młodzieży mogą być dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa).

2. Uczestnikami zajęć mogą być również inne osoby niż wskazane w ust. 1 np. studenci i dorośli, o ile możliwości organizacyjne, finansowe placówki pozwalają na uwzględnienie w planach organizacyjnych zajęć dla tych osób.

3. Uczestnikami stałej formy zajęć w ramach funkcjonowania placówki może być również młodzież, która ukończyła szkołę ponadpodstawową – jeżeli edukacja jest formą kontynuacji zajęć i jest niezbędna do funkcjonowania zespołu.

4. Uczestnikami zajęć w placówce mogą być również dzieci, młodzież i dorośli niebiorący udziału w stałych formach zajęć, a korzystający z szerokiej oferty proponowanych imprez.

5. Zapisy uczestników stałych zajęć odbywają się w czasie trwania roku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Liczba przyjmowanych uczestników uwarunkowana jest liczbą miejsc w poszczególnych formach stałych lub okazjonalnych.

7. Rekrutacja uczestników na zajęcia okazjonalne lub okresowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

8. Pierwszeństwo w zapisach mają wychowankowie kontynuujący zajęcia w poszczególnych pracowniach.

 

Rozdział XII

Warunki pobytu w placówce zapewniające uczestnikom bezpieczeństwo

§ 28

1. Dyrektor placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach w placówce wszystkim uczestnikom i pracownikom Pałacu Młodzieży.

2. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

3. Szczegółowe obowiązki Dyrektora placówki, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w placówce określone zostały w odrębnych przepisach, które znajdują zastosowanie do placówki.

 

Rozdział XIII

Gospodarka finansowa

§ 29

1. Pałac Młodzieży jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, zwany ,,planem finansowym jednostki budżetowej”.

3. Dyrektor placówki jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

4. Osobą współodpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej, w tym pod kątem zgodności z przepisami ustaw o rachunkowości oraz dyscypliny finansów publicznych i kontroli finansowej jest Główny Księgowy placówki.

5. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej innym pracownikom. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia.

§ 30

1. Podstawowym źródłem finansowania placówki jest dotacja budżetowa organu prowadzącego.

2. Działalność programowa placówki może być wspierana przez:

1) dotacje Rady Rodziców pochodzące ze składek uczestników i dochodów własnych Rady Rodziców;

2) dotacje organizacji społecznych, które prowadzą działalność na rzecz placówki lub w placówce;

3) dotacje i dofinansowanie innych podmiotów.

3. Placówka może prowadzić działalność mającą na celu osiąganie dochodów własnych, w tym świadczyć odpłatne usługi na zlecenie podmiotów zewnętrznych, prowadzić najem powierzchni itp.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Zmian w Statucie placówki dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie może występować Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej.

3. Rada Pedagogiczna po dokonaniu zmian w Statucie, może w drodze uchwały wprowadzić ujednolicony tekst Statutu. Uprawnionym do ogłoszenia tekstu jednolitego jest Dyrektor placówki na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.

4. Każda zmiana w Statucie placówki zostaje przyjęta przez Radę Pedagogiczną w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

5. Statut obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 roku.

6. Traci moc Statut z dnia 16 września 2009 roku.

7. Niniejszy Statut Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji został przedłożony Radzie Pedagogicznej Pałacu Młodzieży w dniu 29 listopada 2017 r. i zatwierdzony Uchwałą na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r.

§ 32

W sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie, a dotyczących zasad funkcjonowania Pałacu Młodzieży mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


udostępnił: Pałac Młodziezy w Szczecinie, wytworzono: 2018/01/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor jednostki, wprowadził/a: Iwona Sarnicka, dnia: 2021/05/18 09:55:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Sarnicka 2021/05/18 09:55:03 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2018/01/03 12:29:35 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2018/01/03 12:18:46 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2018/01/03 12:07:19 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2018/01/03 12:06:35 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2018/01/03 11:40:01 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2018/01/03 11:29:35 nowa pozycja