Informacje o naborze

Księgowy


p.o. DYREKTORA

PAŁACU MŁODZIEŻY – POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI
W SZCZECINIE

  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy

  

w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji

70-327 Szczecin, al. Piastów 7,

tel. 91 4225261, tel./fax 91 4225262

  

Określenie stanowiska:

Stanowisko urzędnicze – Księgowy;

Wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu

Zatrudnienie od 01.10.2022 r.;

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 4. Wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letnia praktyka w jednostce budżetowej.
 5. Obywatelstwo polskie.

 Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość pakietu MS Office, księgowych programów komputerowych Wolters Kluwer, bankowość elektroniczna.

2. Rzetelność, systematyczność i dokładność.

3. Dobra organizacja pracy. 

Zakres zadań na stanowisku:

Do głównych zadań księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1. Obsługa kasowa placówki, kasa fiskalna, terminal płatniczy.

2. Opracowywanie i bieżąca kontrola raportów kasowych.

3. Wprowadzanie faktur do rozrachunków.

4. Dokonywanie przelewów.

5. Wystawianie faktur  sprzedaży Wyodrębniony rachunek dochodów.

6. Rozliczanie środków trwałych, udział w spisach inwentarzowych.

Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w budynku Pałacu Młodzieży. Wyposażone jest w niezbędny sprzęt, urządzenia i materiały, które spełniają ogólne wymagania.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu wyniósł mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie;

- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
   z pełni praw publicznych;

- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi
  umożliwiającymi kontakt (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 3. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

8.   Zgoda kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt 4 - 6 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  

Dokumenty dodatkowe: Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin**

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone napisem: „nabór na stanowisko księgowego ½ etatu” należy składać w sekretariacie lub przesłać na adres:

 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji

70-327 Szczecin,

al. Piastów 7

 

w terminie do 16 września 2022 r. do godz. 17.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Pałacu Młodzieży).

 

 

Uwaga:

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze można będzie odebrać w kadrach placówki w terminie 2 miesięcy od ukazania się wyników naboru na stronie BIP Urzędu Miasta. Po tym terminie zostaną zniszczone zgodnie z procedurą.

 

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części „Nabór na stanowiska”.


udostępnił: Pałac Młodzieży, wytworzono: 2022/09/02, odpowiedzialny/a: Sylwia Zubko, wprowadził/a: Iwona Sarnicka, dnia: 2022/09/02 10:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Sarnicka 2022/09/02 10:25:31 nowa pozycja