Informacje o naborze

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista


DYREKTOR

PAŁACU MŁODZIEŻY – POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SZCZECINIE

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista

w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji

70-327 Szczecin, al. Piastów 7,

tel. 91 4225261, tel./fax 91 4225262

Określenie stanowiska:

Stanowisko urzędnicze – Specjalista (w redakcji miesięcznika „Dialogi”);

Wymiar zatrudnienia – ½ etatu (praca w systemie zadaniowego czasu pracy);

Zatrudnienie od 01.08.2020 r.;

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Niezbędne wymagania:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 4. Biegła znajomość programów komputerowych Photoshop, Page Maker, Corel Draw.
 5. Wykształcenie minimum średnie.
 6. Wymagane doświadczenie w wykonywaniu składu komputerowego gazety oraz w pracy redakcyjnej pism pedagogicznych.
 7. Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Rzetelność, systematyczność i dokładność.
 2. Dobra organizacja pracy.

Zakres zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Przygotowywanie fotoskładu pisma do druku.
 2. Współudział w opracowywaniu graficznym materiału wydawniczego.
 3. Zbieranie materiałów z internetu dotyczących oświaty i kultury.
 4. Prowadzenie spraw administracyjnych wydawnictwa.

Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy usytuowane jest w oddzielnym pomieszczeniu na pierwszym piętrze w budynku Pałacu Młodzieży. Wyposażone jest w niezbędny sprzęt, urządzenia i materiały, które spełniają ogólne wymagania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju wyniósł mniej
niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenia kandydata:
  • oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie;
  • oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
  • oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
    
 4. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi umożliwiającymi kontakt (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności.
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 8. Zgoda kandydata:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach
   pkt 4 - 6 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze**

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzone napisem: „nabór na stanowisko specjalisty” należy składać w sekretariacie lub przesłać na adres:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji

70-327 Szczecin,

al. Piastów 7

w terminie do 3 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Pałacu Młodzieży).

Uwaga:

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze można będzie odebrać w kadrach placówki w terminie 2 miesięcy od ukazania się wyników naboru na stronie BIP Urzędu Miasta. Po tym terminie zostaną zniszczone zgodnie z procedurą.

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części „Naborów na stanowiska”.

**Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie:

1. Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży –Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@palac.szczecin.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować: telefon: 91 852 20 93, e-mail: iod@spnt.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie, na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, c. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


udostępnił: Pałac Młodziezy w Szczecinie, wytworzono: 2020/06/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor jednostki, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/06/19 12:48:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/06/19 12:48:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/19 12:45:03 nowa pozycja